Feriados.be

Algemene voorwaarden Affiliates / publishers

Onderstaand treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het affiliate

programma van Feriados. 

Artikel 1

Aanmelding en acceptatie

1.1 Iedereen die over een site op internet beschikt kan zich aanmelden als Affiliate.

Indien de Affiliate een natuurlijk persoon is, moet hij minimaal 18 jaar oud zijn. Indien de A

ffiliate de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt, moet een ouder toestemming geven voor de inschrijving op het Affiliateprogramma van Feriados.

 

1.2 Aanmelding als Affiliate houdt in dat de Affiliate de voorwaarden aanvaardt en deze zal respecteren.

1.3 Om als Affiliate deel te kunnen nemen aan het Affiliateprogramma van Feriados dient de Affiliate:

·het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen;

·te bevestigen dat de voorwaarden worden aanvaard;

·te zijn geaccepteerd door Feriados;

1.4 Acceptatie als Affiliate door Feriados vindt plaats door een bevestigings

email aan Affiliate.

1.5 De Affiliate garandeert dat de informatie die aan Feriados over zichzelf en zijn website wordt verstrekt, correct en volledig is en dat deze informatie overeenstemt met reële feiten.

1.6 De Affiliate moet Feriados onmiddellijk in kennis stellen van alle wijzigingen aan de informatie, door de informatie die op de website van Feriados over hem wordt verstrekt bij te werken. Indien de Affiliate een rechtspersoon is, moet ook het btw-nummer worden meegedeeld aan Feriados.

1.7 Affiliate verklaart dat het opgegeven e-mailadres juist is en onder uitsluitende controle van Affiliate staat. Bovendien verklaart Affiliate de informatie rondom de Overeenkomst op dit betreffende e-mailadres te willen ontvangen. 

Artikel 2

Gebruik

2.1 Het is de Affiliate toegestaan om zijn website van links te voorzien naar de websitevan Feriados

2.2 De Affiliate zal er geen misverstand over laten bestaan dat de producten en/of diensten niet door de Affiliate, maar door Feriados worden aangeboden.

2.3 De Affiliate is gerechtigd om de naam van Feriados, en het speciaal verstrekte promotiemateriaal, uitsluitend ten behoeve van het Affiliateprogramma te gebruiken en daarbij alle aanwijzingen van de 

Feriados steeds op te volgen. 

2.4 De Affiliate zal de content slechts gebruiken ten behoeve van het Affiliateprogramma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.

2.5 De Affiliate garandeert ofwel dat de rechten op alle informatie en producties op de website en in de mailings van de Affiliate eigendom zijn van de Affiliate, of dat de eigenaar van de rechten op de informatie en de producties op de website en in de mailings van de Affiliate zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend tot de bekendmaking ervan op de website. De Affiliate garandeert eveneens dat de informatie en de producties op de website en in de mailings van de Affiliate geen afbreuk doen aan de rechten van derden, met inbegrip van de rechten van intellectuele eigendom.